Regulamin 125 km

[stan na 26.09]

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w ultramaratonie Lubuska Szosa na dystansie DEBIUT 125 km.

 2. Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop.

 3. Trasa ultramaratonu liczy ok. 125  km i poprowadzona jest po drogach asfaltowych przy ruchu otwartym.

 4. Udział w wydarzeniu jest całkowicie dobrowolny.

 5. Udział w wydarzeniu jest możliwy wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

 6. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu przez uczestnika ultramaratonu jest obowiązkowe.

 7. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce, sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników wydarzenia oraz promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów, miast i stowarzyszeń.

 

 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem ultramaratonu kolarskiego Lubuska Szosa jest Ultracycling Sp.z o.o. z siedzibą w Świękitki 1A, 11-135 Lubomino, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000847043, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 7432040292, REGON: 386349574

 

 1. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA

 1. I edycja ultramaratonu kolarskiego Lubuska Szosa 125 km zostanie rozegrana w dniu 22.07.2023.

 2. Lokalizacja oraz godziny otwarcia Biura Wyścigu podana zostanie w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 3. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe, począwszy od godziny 7:00 w dniu 22.07.2023 w miejscowości Zabór.

 4. Trasa ultramaratonu przebiega przez tereny Rzeczypospolitej Polskiej.  Szczegółowy przebieg trasy I edycji ultramaratonu Lubuska Szosa 125 km został udostępniony na stronie wydarzenia.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany odcinków trasy wyścigu, jeśli zajdzie taka konieczność.

 6. Ostateczna wersja trasy zostanie przedstawiona najpóźniej do dnia 15.07.2023.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Ultramaraton kolarski Lubuska Szosa 125 km przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat.

 3. Start w ultramaratonie możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.

 4. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania sprawnego roweru a jego stan techniczny bierze na własną odpowiedzialność.

 5. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest posiadanie obowiązkowego wyposażenia: kask sztywny, oświetlenie nocne i w czasie niedostatecznej widoczności (przednie – białe, tylne – czerwone), oświetlenie dzienne (przednie – białe, tylne – czerwone), odblaski i numery startowe otrzymane w pakiecie startowym, dokument tożsamości ze zdjęciem, telefon komórkowy z numerem podanym podczas rejestracji.

 6. Warunkiem udziału w ultramaratonie kolarskim Lubuska Szosa 125 km jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminu, złożenie oświadczenia o udziale w maratonie na własną odpowiedzialność, akceptacja warunków ubezpieczenia NNW, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w materiałach zdjęciowych i filmowych.

 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO)).

 

 1. ZASADY ZAPISÓW

 1. Zapisy rozpoczną się 08.10.2022.

 2. Zgłoszenia będzie można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.ultracycling.pl.

 3. O udziale w wyścigu decyduje kolejność wpłat. Aktualizacja listy startowej odbywa się raz na 3 dni.

 

 1. OPŁATA REJESTRACYJNA

 1. W ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 120 PLN.

 2. Opłaty rejestracyjnej należy dokonać poprzez płatność online przy dokonywaniu rejestracji lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Lubuska Szosa 125 km – opłata rejestracyjna.

 3. W przypadku braku wniesienia opłaty rejestracyjnej w terminie 7 dni zgłoszenie zostaje anulowane.

 4. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po 1.12. 

 

 1. OPŁATA STARTOWA

 1. Opłata startowa ulega systematycznemu wzrostowi wraz ilością dni pozostałą do rozpoczęcia wyścigu:

 • płatność do 31.05.2023 – 120 PLN

 • płatność do 30.06.2023 – 140 PLN

 • płatność do 07.07.2023 – 180 PLN

 1. Opłaty startowej należy dokonać poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Lubuska Szosa 125 km – opłata startowa.

 2. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale VIII.

 

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU

 1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w ultramaratonie bez podania przyczyny.

 2. Informację o rezygnacji z udziału w maratonie należy przesłać droga e-mailową na adres info@lubuskaszosa.pl

 3. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji po 1.12.

 4. Opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • rezygnacja do dnia 31.05.2023 – zwrot 100% opłaty startowej

 • rezygnacja do dnia 30.06.2023 – zwrot 50% opłaty startowej

 • rezygnacja po 30.06.2023 – opłata startowa nie jest zwracana

 1. Zwrot kwoty nastąpi na rachunek, z którego została dokonana płatność.

 2. Zwroty nastąpią w terminie do 14 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

 

 1. PRZENIESIENIA MIEJSCA NA LIŚCIE STARTOWEJ NA INNEGO ZAWODNIKA

 1. Organizator zezwala na przeniesienie zgłoszenia na inną osobę.

 2. Osoba, która rezygnuje ze startu powinna wskazać osobę, na którą dokonuje przeniesienia drogą e-mailową na adres info@lubuskaszosa.pl

 3. Przeniesieniu podlega tylko opłata startowa. Opłata rejestracyjna nie jest przenoszona i nie podlega zwrotom.

 4. Opłata startowa przenoszona jest automatycznie ze wskazanego zawodnika.

 5. Osoba na którą dokonywane jest przeniesienie zobowiązana jest do wniesienie opłaty rejestracyjnej poprzez płatność online lub przelewem tradycyjnym na numer rachunku 43 1140 2004 0000 3802 8012 0744 (Ultracycling Sp. z o.o, Świękitki 1A 11-135 Lubomino) z dopiskiem Lubuska Szosa 250 km – opłata rejestracyjna.

 6. Przeniesienie miejsca na liście startowej możliwe jest do dnia 30.06.2023. Po upływie tego terminu przeniesienie nie jest możliwe, a poniesiona opłata rejestracyjna i  startowa nie podlega zwrotowi.

 

 1. LIMITY CZASOWE

 1. Uczestników ultramaratonu Lubuska Szosa 125 km obowiązuje limit czasu przejazdu 10 godzin.

 2. Zawodnik powinien mieć świadomość co do godzin otwarcia punktów kontrolnych. Godziny otwarcia punktów kontrolnych oraz mety zostaną podane jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 

 1. PRZEBIEG

 1. Start odbędzie się zgodnie z podziałem na grupy startowe począwszy od godziny 7:00 w dniu 22.07.2023.

 2. Start odbywa się w grupach liczących 6 osób w odstępach 5-minutowych zgodnie z podziałem na grupy startowe.

 3. Lista startowa z podziałem na grupy startowe opublikowana zostanie najpóźniej dnia 20.07.2023.

 4. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się na linii startu  20 minut przed wyznaczoną godziną startu w celu podpisania niezbędnych dokumentów, montażu urządzenia GPS oraz sprawdzeniem obowiązkowego wyposażenia.

 5. W przypadku braku posiadania obowiązkowego wyposażenia zawodnik jest zobowiązany do jego zapewnienia. Czas startu dla takiej osoby liczony jest zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 6. Czas całkowity pokonania dystansu  liczony jest od godziny startu zgodnie z przydziałem do danej grupy startowej.

 7. Aktualna wersja trasy wraz z umiejscowieniem Punków Kontrolnych znajdzie się w mapie otrzymanej w pakiecie startowym.

 8. Aktualna wersja trasy w postaci elektronicznej znajdzie się na indywidualnym koncie zawodnika.  

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w odczytywaniu mapy oraz błędy w tracku GPS wykorzystywanym przez startujących.

 10. W przypadku przejazdu przez miasta uczestnik ma możliwość modyfikacji trasy wyznaczonej przez zawodnika. W momencie wyjazdu z miejscowości uczestnik jest zobowiązany kontynuować jazdę zgodnie z wyznaczoną trasą.

 11. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. W przypadku opuszczenia trasy ultramaratonu zawodnik zobowiązany jest do powrotu na trasę w miejscu w którym się ją opuściło.

 12. Zawodnik zostanie wyposażony w nadajnik GPS (tracker) dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.

 13. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową i będzie mieć charakter ogólnodostępny. Adres strony internetowej podany zostanie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 14. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx

 15. Zawodnik powinien mieć świadomość, że punkty kontrolne oraz meta czynne są w wyznaczonych godzinach. Dokładne godziny otwarcia punktów kontrolnych zostaną podane w późniejszym terminie jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 16. Na Punktach Kontrolnych zawodnicy mogą skorzystać z oferowanego wsparcia żywnościowego. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z zaplecza sanitarnego, miejsca do odpoczynku.

 17. Udział w Lubuskiej Szosie 125 km możliwy jest w dwóch kategoriach: SOLO oraz OPEN. 

 18. Zawodnicy kategorii SOLO mają obowiązek rozdzielnia się z grup startowych (do 5km odległości od startu) oraz przejechania całej trasy samodzielnie. Minimalny dystans pomiędzy zawodnikami w kategorii SOLO (poza punktami kontrolnymi, światłami, przejazdami kolejowymi) wynosi 100 metrów. Zawodnik może zmienić kategorię SOLO na OPEN w trakcie jazdy, bo wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze technicznej.

 19. Kategoria OPEN oznacza, że zawodnik może łączyć się w grupy z innymi zawodnikami OPEN.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.

 2. Uczestnika maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.

 3. Zawodnicy zobowiązani są do pokonania trasy ultramaratonu Lubuska Szosa 125 km samodzielnie.

 4. Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy wyścigu.

 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie i punktach kontrolnych

 6. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia Sędziego Głównego drogą telefoniczną lub sms-ową.

 7. Uczestnik zobowiązany jest to zwrotu urządzenia GPS obsłudze technicznej na mecie wyścigu, lub w przypadku wycofania – obsłudze punktu kontrolnego. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odesłania urządzenia GPS na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą w ciągu 7 dni. W przypadku opóźnienia w wysyłce uczestnik poniesie karę w wysokości 50 zł/tydzień.

 8. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.

 

 1. ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty rejestracyjnej organizatorzy zapewniają:

 • gwarantowane miejsce na liście startowej
 • obsługę administracyjną wraz z dostępem do panelu zawodnika

 

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

 • pakiet startowy w skład, którego wchodzą: zestaw nalepek z numerem startowym, numer startowy na koszulkę/kurtkę, pas na numer startowy, materiały reklamowe

 • pakiet gadżetów od organizatora

 • opcjonalna wysyłka pakietu startowego pod wskazany adres paczkomatem lub kurierem inPost (wysyłka nie wcześniej niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia wydarzenia)

 • wypożyczenie urządzenia GPS

 • transmisję online

 • udostępnienie trasy w formie pliku .gpx

 • wsparcie żywnościowe na punkcie kontrolnym oraz posiłek na mecie wyścigu

 • ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie

 • pamiątkowy medal dla osób, które przejechały trasę wyścigu w limicie czasu

 

 1. BEZPIECZEŃSTWO I KARY

 1. Organizatorzy dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa w trakcie trwania wyścigu.

 2. Uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu oraz powrotu z zawodów, jak i również za szkody wyrządzone wobec innych uczestników ultramaratonu i osób trzecich.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kolizje na trasie ultramaratonu.

 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas przejazdu trasy ultramaratonu kolarskiego Lubuska Szosa 250 km oraz za utracone w tym wypadku życie lub zdrowie.

 6. Organizatorzy zalecają uczestnikom posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC i NW na czas trwania wyścigu.

 7. Sędzia Główny zastrzega sobie prawo do odmówienia prawa startu uczestnikowi, który znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających lub który nie posiada jakiegokolwiek elementu wyposażenia obowiązkowemu.

 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez Sędziego Punkty Kontrolnego niezdolności do kontynuacji wysiłku.

 9. Począwszy od godziny 7:00 22.07.2023:00 uruchomiony zostanie telefon alarmowy pod który należy kontaktować się w nagłym przypadku. Kontakt telefoniczny pod wskazany numer będzie możliwy 24h na dobę zarówno przez zawodników, jak i osoby zainteresowane. Numer alarmowy zostanie podany jako aktualizacja niniejszego regulaminu.

 

 1. KONTROLA ANTYDOPINGOWA/TEST NA OBECNOŚĆ SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 1. Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu nie jest pod wpływem środków zakazanych przez POLADA i WADA oraz dobrowolnie podda się ewentualnej kontroli antydopingowej i/lub testowi na obecność substancji psychoaktywnych.

 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie w trakcie trwania wyścigu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.

 3. Poddanie się kontroli antydopingowej i/lub testów na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie jest obowiązkowe.

 

 1. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 1. Czas całkowity liczony jest od godziny startu uczestnika zgodnie z podziałem na grupy startujące do momentu zwrotu urządzenia GPS na mecie wyścigu.

 2. Całkowity czas zawodnika może ulec zmianie w przypadku doliczenia kar regulaminowych. Wykaz kar podany zostanie  późniejszym czasie.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ultramaraton Lubuska Szosa 125 km odbędzie się bez względu na pogodę.

 2. Stosowanie się do przepisów ujętych w regulaminie jest obowiązkowe.

 3. Zawodnik jest zobowiązany do podpisania akceptacji warunków regulaminu przed startem.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu

 5. Dodatkowe informację dotyczące regulaminu można uzyskać pod numerem telefonu +48 505 801 791 lub adresem e-mailowy: info@lubuskaszosa.pl

 

Kontakt

FAQ

Live

Puchar Polski

Dla Zawodnika

Regulamin 250 km

Regulamin 500 km

Najważniejsze informacje

Aktualności

© 2021 lubuskaszosa.pl | Wszystkie prawa zastrzeżone

Web Studio Kristina Romanyk

Zapisy